เกี่ยวกับเรา

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบ และผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ของบุคคลมาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

หลักสูตร

Non Degree
ทักษะด้านปศุสัตว์
ประกาศนียบัตรการผสมเทียมโคและกระบือ
การดูแลสุขภาพและการตัดแต่งกีบโคและกระบือ
การดูแลสุขภาพและการตัดแต่งกีบโคและกระบือ รุ่นที่ 2

Pre Degree
โครงการสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า ความร่วมมือโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 1706 1739
อีเมล : reg@udru.ac.th